Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29

Nouvelle section sociale

A partir de l'année scolaire 2014-15 Sainte-Anne offre
la nouvelle section sociale (12e SO et 13e SO),
accessible à partir d'une 11e technique.

Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29

Unesco Schoulen

 EF Niederanven


Aweiung vum Service "Jugenwunnen".

Di offiziell Aweiung vum Service "Jugendwunnen" vun der Nordstadjugend mat der symbolischer Schlesseliwerreechung huet en Densdeg den 12. Mee a Präsenz vum Staatssekretär Marc HANSEN an eiser Schoul stattfonnt. Insgesamt stinn 8 Wunnengen mat 14 Plazen fir Jonker zur Verfügung.

 
Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29

Thème de l'année

Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29
Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29
Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29

EPSA sur Youtube:

Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29
Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29